Wpływ nauki gry na instrumentach na rozwój

Szereg badań naukowych wskazuje na pozytywny i istotny wpływ nauki grania na instrumentach na rozwój intelektualny, emocjonalny i fizyczny dzieci i młodzieży.

Edukacja muzyczna:

 • sprzyja plastyczności mózgu, powstawaniu nowych połączeń neuronalnych (Gotffried Schlaug – Harvard Medical School)
 • wpływa na podwyższenie poziomu sprawności umysłowej i motorycznej
 • poprawia funkcjonowanie poznawcze – pamięć robocza, długotrwała, werbalna (Agnes Chan – uniwersytet w Hong Kongu)
 • ułatwia naukę czytania, języków obcych (Lutz Jäncke Uniwersytet w Zurychu)
 • wiąże się z trwałym wzrostem IQ (Glen E. Schellenberg – Uniwersytet w Toronto)
 • uczy dokładności, systematyczności, wytrwałości, sumienności.

Dzięki edukacji muzycznej możliwy jest wszechstronny rozwój osobowy dzieci i młodzieży, poprawa ich wyników w nauce szkolnej, a także rozwój motoryczny, manualny, co również wiąże się z potencjałem intelektualnym. Nauka gry na instrumentach i edukacja muzyczna wpływa na wzmacniania kompetencji kluczowych zdefiniowanych w zaleceniu Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE) jako połączenie wiedzy, umiejętności i postaw odpowiednich do sytuacji.

Za grę na instrumencie i wykonywanie obliczeń matematycznych odpowiadają te same struktury w mózgu, dlatego dzieci kształcone muzycznie mają łatwość nauki przedmiotów ścisłych. Ponadto edukacja muzyczna wspiera rozwój takich kompetencji kluczowych jak:

 • porozumiewanie się w języku ojczystym i językach obcych,
 • kompetencje matematyczne,
 • umiejętność uczenia się,
 • kompetencje społeczne i obywatelskie,
 • świadomość i ekspresja kulturalna.

Badania naukowe wykazały, że dzieci objęte edukacją muzyczną były wszechstronnie bardziej inteligentne – wypadały lepiej we wszystkich skalach testu inteligencji i osiągały lepsze wyniki w nauce szkolnej. W aktualnej podstawie programowej przewidziano jedną godzinę muzyki tygodniowo w klasach IV-VI, a w gimnazjum zaledwie jedną godzinę muzyki tygodniowo tylko w II klasie. Dodatkowo w dużej mierze są to zajęcia teoretyczne związane z przekazaniem wiedzy z obszaru muzyki, a w mniejszym zakresie praktyczne zajęcia nauki gry na instrumentach czy śpiewu. Niewielki wymiar czasu nauki w połączeniu z teoretycznym charakterem zajęć powoduje, że potencjał związany z edukacją muzyczną jest niewykorzystywany.