Regulamin – lekcje indywidualne

REGULAMIN (WZÓR UMOWY)

 

Użyte w niniejszej Umowie określenia, posiadają niżej wskazane znaczenie:

1. Harmonogram Zajęć – zaakceptowane przez Zleceniodawcę terminy wykonania Usług w semestrze szkolnym Akademii Rocka, przekazane Zleceniodawcy przed rozpoczęciem Umowy i udostępniane online przez Zleceniobiorcę w trakcie wykonywania Usług pod adresem: www.schoolmanager.pl, (dane dostępu Zleceniodawca otrzymuje na adres e-mail wskazany przy zawieraniu Umowy).

2. Serwis – serwis internetowy Zleceniobiorcy znajdujący się pod adresem www.akademiarocka.com i www.akademiarocka.eu, służący Stronom m.in. do zawierania Umów (www.akademiarocka.eu), obszernej komunikacji z Zleceniobiorcą, zgłaszania zmian lub nieobecności przez Zleceniodawcę do Harmonogramu Zajęć (http://www.esing.pl/akademia-rocka-nieobecnosc lub www.akademiarocka.com w zakładce „Zgłoś Nieobecność”).

3. Umowa – umowa świadczenia Usług zawarta pomiędzy Zleceniodawcą a Zleceniobiorcą za pośrednictwem wypełnionego przez Zleceniodawcę formularza online udostępnianego w Serwisie pod adresem: http://www.akademiarocka.eu

4. Oferta – obowiązująca oferta z aktualnym cennikiem Zleceniobiorcy udostępniona w Serwisie.

5. Usługa – usługi edukacji i nauki gry na instrumentach i/lub śpiewu oferowane przez Zleceniobiorcę, zgodnie z Ofertą.

§1. Postanowienia Ogólne

1.Umowa określa prawa i obowiązki Stron w związku z świadczeniem przez Zleceniobiorcę Usług. 2.Zleceniodawca zapoznał się z Ofertą Zleceniodawcy i akceptuje jej treść.

3.Zleceniodawca potwierdza, iż otrzymał Harmonogram Zajęć.

4.Zleceniobiorca może powierzyć wykonywanie Usług w całości lub w części osobie trzeciej (nauczycielowi), na co Zleceniodawca wyraża zgodę. Zleceniobiorca oświadcza, iż osoba, której wykonanie Usług zostanie powierzone, będzie posiadała stosowne kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie. Za działania takich osób trzecich, Zleceniobiorca odpowiada jak za działania własne.

§2. Zajęcia muzyczne

1.Zajęcia są prowadzone w roku szkolnym tj. w roku kalendarzowym, począwszy od miesiąca września do czerwca.

2.W okresie wakacyjnym tj. od miesiąca lipca do czerwca każdego roku kalendarzowego, Zleceniobiorca umożliwia Zleceniodawcy organizację dodatkowych zajęć indywidualnych, co jest ustalane dodatkowo przez Strony w Harmonogramie Zajęć.

3.W zależności od wybranego pakietu z Oferty, zajęcia indywidualne są przeprowadzane w czasie 60, 45 lub 30 minut.

4.Zajęcia indywidualne odbywają się dla każdego Zleceniodawcy raz w tygodniu w stałym Harmonogramie Zajęć.

5.Zleceniodawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem każdego miesiąca kalendarzowego do poinformowania Zleceniobiorcy o ewentualnych planowanych zmianach do Harmonogramu Zajęć.

6.W przypadku, braku przekazania informacji do Zleceniobiorcy, zgodnie z ust. 5 powyżej, Zleceniodawcy nie przysługują żadne roszczenia względem Zleceniobiorcy a Usługi będą realizowane zgodnie z Harmonogramem Zajęć, za które pobierane jest wynagrodzenie Zleceniobiorcy w pełnej wysokości.

7.Zleceniobiorca w celu ułatwienia zgłaszania informacji, o których mowa w ust. 4 i 5 powyżej a także nieobecności z §3 Umowy, udostępnia Zleceniodawcy w Serwisie narzędzie pomocnicze, widniejące w zakładce „ZGŁOŚ NIEOBECNOŚĆ” lub pod adresem: : http://www.esing.pl/akademia-rocka-nieobecnosc .

§3. Wynagrodzenie Zleceniobiorcy

1.Wynagrodzenie Zleceniobiorcy ustalane jest przez Strony zgodnie z Ofertą.

2. Z tytuły przyjęcia Zleceniodawcy do szkoły muzycznej Zleceniobiorcy, w tym sporządzenia wszystkich dokumentów aplikacyjnych, przekazania dostępów do konta Serwisu Zleceniobiorcy, Zleceniodawca dokonuje jednorazowej opłaty (wpisowego) na rzecz Zleceniobiorcy w kwocie 49 złotych na podstawie otrzymanej faktury.

3. Za przeprowadzenie jednego zajęcia muzycznego, Zleceniobiorca pobiera wynagrodzenie w wysokości wynoszącej odpowiednio: 82 zł/60 min, 67 zł/45min., 47 zł/30 min.

4. Wynagrodzenie płatne będzie przez Zleceniodawcę przelewem na rachunek bankowy Zleceniobiorcy w terminie 5 dni liczonych od dnia przesłania faktury do Zleceniodawcy. W przypadku braku terminowej płatności, przekraczającej okres 5 dni, Zleceniobiorca może zawiesić wykonanie Usług lub rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, co nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń ze strony Zleceniodawcy.

5. W tytule przelewu, Zleceniodawca wskazuje: imię i nazwisko, okres rozliczeniowy (miesiąc), nazwa przedmiotu.

6. Zleceniodawca wyraża niniejszym zgodę na otrzymywanie faktur w drodze elektronicznej na adres e-mail Zleceniodawcy, podany przy zawieraniu Umowy.

§4. Nieobecności

1. Zleceniobiorca ma prawo do odrobienia jednej nieobecności w danym miesiącu kalendarzowym, pod warunkiem poinformowania Zleceniodawcy o takiej nieobecności najpóźniej w dniu poprzedzającym ustalony termin zajęć. Zleceniodawca ma możliwość odrobienia jednych zajęć (1) w miesiącu kalendarzowym, nie później jednak niż w miesiącu kalendarzowym następującym po miesiącu wystąpienia usprawiedliwionej nieobecności.

2. W przypadku nieobecności Zleceniodawcy na zajęciach zgodnie z Harmonogramem Zajęć, nie będą one odrabiane, co nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń Zleceniobiorcy, w tym do obniżenia lub potrącenia wynagrodzenia należnego Zleceniobiorcy.

3.Zleceniodawca dostosuje się do terminu zajęć wyznaczonego przez Zleceniobiorcę. Zleceniobiorca zobowiązuję się do wyznaczenia terminu najbardziej korzystnego dla Zleceniodawcy.

4.Zajęcia, które nie odbędą się z powodu nieobecności Zleceniobiorcy, zostaną odrobione w terminie uzgodnionym ze Zleceniodawcą.

5.Zgłaszanie nieobecności dokonywane jest przez Zleceniodawcę w sposób określony w §2 ust. 7 Umowy.

§5. Czas trwania Umowy

1.Umowa zawarta jest przez Strony na czas określony. Jeśli Strony nie wypowiedzą Umowy wcześniej, jej rozwiązanie następuje w dniu 30 czerwca 2018 roku.

2.Każda ze Stron ma prawo wypowiedzieć Umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia tj. ze skutkiem rozwiązania Umowy po upływie 30 dni liczonych od dnia przekazania wypowiedzenia Umowy drugiej Stronie.

3.Wypowiedzenie Umowy dokonywane jest w formie pisemnej lub w drodze elektronicznej (skanem) na adres e-mail wskazany przez Strony.

§6. Ochrona danych osobowych

1.Każdy Zleceniodawca korzysta z ochrony jego danych (prywatności), co zapewnia Zleceniobiorca.

2.Zasady przetwarzania danych osobowych przez Zleceniobiorcę określa regulamin polityki prywatności.

§7. Postępowanie reklamacyjne

1.Zleceniodawca ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących korzystania z Usług Zleceniobiorcy. 2.Reklamacje rozpatruje Zleceniobiorca.

3.Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać, co najmniej następujące dane od Zleceniodawcy:

a. dane osobowe Zleceniodawcy,

b. opis reklamacji, w tym zgłaszaną nieprawidłowość,

c. okoliczności uzasadniające reklamację.

4.Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane przez Zleceniobiorcę.

5.Reklamację Zleceniodawca składa na adres poczty elektronicznej Zleceniobiorcy: newdrumschool@gmail.com.

6.Zleceniobiorca dokładać będzie wszelkich możliwych starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie najpóźniej do 14 dni od ich otrzymania od Zleceniodawcy. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji, Zleceniobiorca zawiadomi Zleceniodawcę za pośrednictwem korespondencji e-mail na adres Zleceniodawcy podany w Umowie.

7.Reklamacja rozpatrzona, zgodnie z postanowieniami Umowy nie podlega dalszemu ani ponownemu rozpatrzeniu.

§8. Postanowienia końcowe

1.Zleceniobiorca zapewnia sumienne i rzetelne prowadzenie Usług.

2.Zleceniobiorca nie odpowiada za kradzieże, wszelkie wypadki i szkody wyrządzone w trakcie realizowania Usług.

3.Zleceniodawca zapewnia, że będzie dbał o instrumenty, wyposażenie i inne przedmioty szkolne, udostępnione mu przez Zleceniobiorcę w związku z wykonaniem Umowy. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, będących wynikiem winy lub lekkomyślności Zleceniodawcy, Zleceniodawca zobowiązany będzie do niezwłocznego naprawienia szkody lub wymiany uszkodzonego instrumentu bądź innego przedmiotu na nowy.

4.Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

5.Integralną częścią Umowy jest dokument, obejmujący dni, w których Usługi nie są realizowane tj. w szczególności są to dni ustawowo wolne od pracy, z tym zastrzeżeniem, iż zajęcia mogą odbywać się po uprzednim uzgodnieniu terminu i pozostałych warunków pomiędzy Stronami.

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ

1 listopada 2018 (czwartek) – Wszystkich Świętych

11 listopada 2018 (niedziela) – Święto Niepodległości

Od 22 grudnia do 1 stycznia – Przerwa Świąteczna

6 stycznia (niedziela) – Trzech Króli (Objawienie Pańskie)

21 kwietnia (niedziela)- Wielkanoc

22 kwietnia (poniedziałek) – Poniedziałek Wielkanocny

1-3 maja – weekend majowy

9 czerwca (niedziela) – Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki)

20 czerwca (czwartek) – Boże Ciało